ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1    Prijzen
1.1 Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.
1
.2 Wij berekenen onze offerte aan de hand van de aangeleverde plattegronden.
Indien niet vermeldt bij uw aanvraag gaan wij er van uit dat deze plannen de reële situatie weergeven van het gebouw (as-built plan). Kleine aanpassingen worden zonder meerkosten ingetekend tijdens de
audit 
(deuren, ramen en beperkte indeling). Indien de plattegronden een te grote afwijkingen vertonen zullen wij hiervoor een meerprijs moeten aanrekenen. Deze supplementaire kost zal tijdens het plaatsbezoek voorgelegd worden ter goedkeuring.
1.3
De aangeleverde plattegronden moeten inlees- en bewerkbaar zijn in AutoCAD.
Indien dit niet het geval is zullen wij standaard de kostprijs opgeven in de offerte voor het digitaliseren van de plannen.
1.4
Het opmaken van een studie veiligheidssignalering zit niet standaard in de opdracht bij bestelling van evacuatieplannen. Dit is een separaat onderdeel van het brandpreventiedossier en hiervoor zal er indien gewenst een aparte post met prijsopgave in de offerte
voorzien worden.

1.5 Het opmaken van evacuatieplannen zit niet standaard in de opdracht bij bestelling van een interventiedossier. Dit is een separaat onderdeel van het brandpreventiedossier en hiervoor zal er indien gewenst een
aparte post met prijsopgave in de offerte voorzien worden.
1.6
De prijs is deze zoals voorafgaandelijk en schriftelijk door FM SAFETY BV werd aanvaard; en slechts bindend ten aanzien van vermelde hoeveelheden en termijnen zoals schriftelijk vermeld.
1.7
De prijzen zijn exclusief plaatsings-, leverings-, vervoers- en verzekeringskosten behoudens anders vermeld.

Artikel 2    Betaling
2.1 Betaling gebeurt 30 dagen na factuurdatum, behoudens andere schriftelijke overeenkomsten.
2.2
De prijs is behoudens strijdige vermeldingen op de factuur in één keer en volledig voor de vervaldatum betaalbaar.
2.3
In geval van gedeeltelijke of niet-betaling voor de vervaldatum zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en
met de in dit verband gemaakte
administratiekosten. Bovendien zal een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn.
Deze verhoging en intresten zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.
2.4
Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.
2.5
Onverminderd eventuele andere klachten, dient in geval van betwisting van de factuur binnen de 10 werkdagen schriftelijk geprotesteerd worden. Het niet-betwiste gedeelte dient echter onverminderd betaald te worden.

Artikel 3    Leveringstermijnen
3.1 Na het opmaken van de plannen bezorgen wij u een PDF bestand met proefdruk ter goedkeuring. Standaard is de periode tot goedkeuring vastgesteld op 2 weken, in onderling overleg kunnen we deze periode
eventueel verlengen. Indien wij geen reactie van u ontvangen binnen deze periode van twee weken beschouwen wij dit als een goedkeuring en leveren wij u de evacuatieplannen aan.

3.2 Uitvoeringstermijn is standaard tussen 6 à 8 weken na bestelling of anders overeen te komen.
3.3
Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.4
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4    Onderbreking werkzaamheden of levering
4.1 Behoudens anders vermeld in de offerte dient de opdrachtgever € 64 per uur te betalen in geval van wachturen. Tijdens werkdagen tussen 8u00 en 17u00 dient FM SAFETY BV tenminste 8 uren werkzaamheden te
kunnen verrichten aan de voorwaarden beschreven in de opdrachtbevestiging. Mocht de opdrachtgever toestemming hebben gegeven om op bepaalde werkdagen in haar gebouwen werkzaamheden te komen
verrichten, maar indien er toch niet kan worden doorgewerkt, dan dient de opdrachtgever dit tenminste één (1) werkdag voordien schriftelijk FM SAFETY BV in kennis te stellen, anders worden wachturen in rekening
gebracht. Bij het ontstaan van wachturen, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever gemeld, zodat actie kan worden ondernomen ter voorkoming van bovenvermelde kosten.
4.2
Bij elke onderbreking van de werken, ingevolge oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper, is de verkoper gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor de reeds geleverde materialen en prestaties. Er
wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij hervatting van de werken de verkoper de prijzen van de te leveren materialen en prestaties zal mogen aanpassen (1) aan de loonindex en (2) aan de prijsstijgingen hem
aangerekend door zijn leveranciers.

Artikel 5    Kwaliteits- en kwantiteit controle door de klant
5.1 De opdrachtgever hoort de geleverde goederen of diensten onmiddellijk op aantal en kwaliteit te controleren.
5.2
Tien (10)werkdagen na definitieve oplevering van de werken, of na de levering van goederen worden er geen klachten meer aanvaard.
5.3
Verborgen gebreken kunnen slechts tot een vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed werden opgespoord en onmiddellijk werden gemeld aan FM SAFETY BV. Indien de geleverde goederen op
zodanige wijze werden gewijzigd en/of verwerkt en/of gebruikt dat zij niet meer herkenbaar zijn, kunnen geen klachten wegens verborgen gebreken meer worden aanvaard.
5.4
Een gebeurlijke vergoeding of terugbetaling door de verkoper zal de prijs van goederen of werken niet overschrijden.

Artikel 6    Aansprakelijkheid, risico- en eigendomsoverdracht
6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en eventuele kosten en intresten. De geleverde goederen mogen niet gewijzigd en/of verwerkt worden en/of
gebruikt worden zolang de aankoopprijs niet volledig betaald is.
6.2
De levering geschiedt op het moment dat de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten.
6.3
Vanaf de definitieve oplevering van de werken of de levering van de goederen, gaat het risico over op de koper.
6.4
Onze aansprakelijkheid kan geen andere gevolgen hebben dan kosteloze herstelling van de vastgestelde gebreken. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid voor wat betreft beschadigingen die werden veroorzaakt door
een gebrek aan toezicht of onderhoud, door schokken, vochtigheid, verwering, vervuiling, abnormale verhitting of gebruik van de geleverde goederen voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. Iedere waarborg
vervalt indien de koper op eigen initiatief, (herstellings)werken uitvoert of laat aanbrengen door derden.

Artikel 7    Faillissement
7.1 In geval van faillissement van de koper houdt de verkoper zich het recht voor alle leveringen die verschuldigd zijn na het faillissement op te schorten totdat de curator definitief standpunt heeft ingenomen conform
artikel 46 van de Faillissementswet dd. 8/08/1997, onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op artikel 103 en 104van de Faillissementswet dd. 8/08/1997.

Artikel 8    Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden - Geschillen
8.1 Het enkele feit de tussenkomst te vragen of te aanvaarden van FM SAFETY BV impliceert dat de klant de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden volledig en in hun totaliteit aanvaardt. Geen enkele afwijking
kan tegen ons ingeroepen worden indien deze niet het voorwerp uitmaakt van een bijzondere overeenkomst die schriftelijk goedgekeurd werd door minstens één van onze zaakvoerders.
8.2
De opdrachtgever zal aan FM SAFETY BV toegang verlenen aan de gebouwen of terreinen waar de werken zijn uitgevoerd teneinde FM SAFETY BV toe te laten de naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden
of voor controle van de door de opdrachtgever gemelde gebreken. Wanneer de opdrachtgever of een derde de toegang aan FM SAFETY BV ontzegd, dan wordt FM SAFETY BV ontslaan van
gebeurlijke
terugbetalingen, vergoedingen of het
laten uitvoeren van herstellingswerken.
8.3
In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing. Elk geschil betreffende de interpretatie en de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbanken in Leuven.


Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.