ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 Prijzen
1.1 Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.
1.2 De prijs is deze zoals voorafgaandelijk en schriftelijk door FM SAFETY BVBA werd aanvaard; en slechts bindend ten aanzien van vermelde hoeveelheden en termijnen zoals schriftelijk vermeld.
1.3 De prijzen zijn exclusief plaatsings-, leverings-, vervoers- en verzekeringskosten behoudens anders vermeld.
Artikel 2 Betaling
2.1 Betaling gebeurt 30 dagen na factuurdatum, behoudens andere schriftelijke overeenkomsten.
2.2 De prijs is behoudens strijdige vermeldingen op de factuur in één keer en volledig voor de vervaldatum betaalbaar.
2.3 In geval van gedeeltelijke of niet-betaling voor de vervaldatum zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Bovendien zal een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn. Deze verhoging en intresten zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.
2.4 Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.
2.5 Onverminderd eventuele andere klachten, dient in geval van betwisting
van de factuur binnen de 10 werkdagen schriftelijk geprotesteerd worden. Het niet-betwiste gedeelte dient echter onverminderd betaald te worden.
Artikel 3 Leveringstermijnen
3.1 Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 4 Onderbreking werkzaamheden of levering
4.1 Behoudens anders vermeld in de offerte dient de opdrachtgever € 65 per uur te betalen in geval van wachturen. Tijdens werkdagen tussen 8u00 en 17u00 dient FM SAFETY tenminste 8 uren werkzaamheden te kunnen verrichten aan de voorwaarden beschreven in de opdrachtbevestiging
. Mocht de opdrachtgever toestemming hebben gegeven om op bepaalde werkdagen in haar gebouwen werkzaamheden te komen verrichten, maar indien er toch niet kan worden doorgewerkt, dan dient de opdrachtgever dit tenminste één (1) werkdag voordien schriftelijk FM SAFETY in kennis te stellen, anders worden wachturen in rekening gebracht. Bij het ontstaan van wachturen, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever gemeld, zodat actie kan worden ondernomen ter voorkoming van bovenvermelde kosten.
4.2 Bij elke onderbreking van de werken, ingevolge oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper, is de verkoper gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor de reeds geleverde materialen en prestaties. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij hervatting van de werken de verkoper de prijzen van de te leveren materialen en prestaties zal mogen aanpassen (1) aan de loonindex en (2) aan de prijsstijgingen hem aangerekend door zijn leveranciers
Artikel 5 Kwaliteits- en kwantiteitscontrole door de klant
5.1 De opdrachtgever hoort de geleverde goederen of diensten onmiddellijk op aantal en kwaliteit te controleren.
5.2 Tien (10) werkdagen na definitieve oplevering van de werken, of na de levering van goederen, worden er geen klachten meer aanvaard.
5.3 Verborgen gebreken kunnen slechts tot een vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed werden opgespoord en onmiddellijk werden gemeld aan FM SAFETY. Indien de geleverde goederen op zodanige wijze werden gewijzigd en/of verwerkt en/of gebruikt dat zij niet meer herkenbaar zijn, kunnen geen klachten wegens verborgen gebreken meer worden aanvaard.

5.4 Een gebeurlijke vergoeding of terugbetaling door de verkoper zal de prijs van goederen of werken niet overschrijden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid, risico- en eigendomsoverdracht
6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en eventuele kosten en intresten. De geleverde goederen mogen niet gewijzigd en/of verwerkt worden en/of gebruikt worden zolang de aankoopprijs niet volledig betaald is.

6.2 De levering geschiedt op het moment dat de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten.
6.3 Vanaf de definitieve oplevering van de werken of de levering van de goederen, gaat het risico over op de koper.
6.4 Onze aansprakelijkheid kan geen andere gevolgen hebben dan kostenloze herstelling van de vastgestelde gebreken.
Wij verwerpen elke aansprakelijkheid voor wat betreft beschadigingen die werden veroorzaakt door een gebrek aan toezicht of onderhoud, door schokken, vochtigheid, verwering, vervuiling, abnormale verhitting of gebruik van de geleverde goederen voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. Iedere waarborg vervalt indien de koper op eigen initiatief, (herstellings)werken uitvoert of laat aanbrengen door derden.
Artikel 7 Faillissement
7.1 In geval van faillissement van de koper houdt de verkoper zich het recht voor alle leveringen die verschuldigd zijn na het faillissement op te schorten totdat de curator definitief standpunt heeft ingenomen conform artikel 46 van de Faillissementenwet dd. 8/08/1997, onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op artikel 103 en 104 van de Faillissementenwet dd. 8/08/1997.
Artikel 8 Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden - Geschillen
8.1 Het enkele feit de tussenkomst te vragen of te aanvaarden van FM SAFETY impliceert dat de klant de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden volledig en in hun totaliteit aanvaardt. Geen enkele afwijking kan tegen ons ingeroepen worden indien deze niet het voorwerp uitmaakt van een bijzondere overeenkomst die schriftelijk goedgekeurd werd door
minstens één van onze zaakvoerders.
8.2 De opdrachtgever zal aan FM SAFETY toegang verlenen aan de gebouwen of terreinen waar de werken zijn uitgevoerd teneinde FM SAFETY toe te laten de naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden of voor controle van de door de opdrachtgever gemelde gebreken. Wanneer de opdrachtgever of een derde de toegang aan FM SAFETY ontzegd, dan wordt FM SAFETY ontslaan van gebeurlijke terugbetalingen, vergoedingen of het laten uitvoeren van herstellingswerken.
8.3 In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing. Elk geschil betreffende de interpretatie en de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Leuven.